Dinas Ketahanan Pangan
Kepala SKPD : drh.MA'RUF, S.Kh


STRUKTUR ORGANISASI