Inspektorat Daerah
Kepala SKPD : ABDUL RAHIM, S.IP, M.Si


STRUKTUR ORGANISASI